на Институт Александър ООД, ЕИК 101155450 / Александър Бизнес Център – ABC ЕООД, с ЕИК 200857568

последна редакция от 01.12.2023г.

„Институт Александър ООД“ и „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД се стремят да предоставят на своите клиенти и търговски партньори висококачествени услуги, отчитайки техните интереси и индивидуалните потребности на всеки един от тях. Като се отнасяме с професионализъм към своята работа и отговорност и уважение към Вашите права, Ви уведомяваме, че „Институт Александър“ ООД и „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД са приели настоящата Политика за защита на личните данни във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент за защита на данните” или „ОРЗД”). „Институт Александър“ ООД и „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД разбират, че сигурността на личните Ви данни е изключително важна и поемат ангажимент да уважават личното Ви пространство и да се грижат за защитата на личните Ви данни. По-долу представяме на вниманието Ви информация относно това по какъв начин осигуряваме спазването на изискванията на Регламента и защитаваме Вашите лични данни. Политиката за защита на личните данни се отнася до Вас, в случай, че закупувате услуги от нас или влизате в отношения с нас по друг начин, включително при използването на този уебсайт или при контакт с нас чрез социалните мрежи. Молим Ви да се запознаете с нея внимателно.

1. Какво представляват личните данни? Какво е администратор на лични данни?

Понятието „лични данни” се отнася само до физически лица (хора). „Лични данни” са всяка информация, която е свързана с определен човек и чрез която този човек може да бъде идентифициран (т.е. определен, отличен от други лица). Това могат да бъдат например: име, ЕГН, дата на раждане, номер на лична карта, данни за връзка с лицето (телефонен номер, e-mail), информация за имущественото или здравословното му състояние на лицето, за семейното му положение, за расовата или етническата му принадлежност и др.

Администратор на лични данни” е лицето (по-често това е юридическо лице, например търговско дружество, неправителствена организация), което определя целите и средствата за обработване на лични данни. Т.е., това е лицето, което определя какви данни се събират, от кои лица, защо се събират тези данни, за какво се обработват и по какъв начин. Под „обработване на лични данни” се разбира всяко действие или съвкупност от действия, извършвано с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства. Такива дейности могат да бъдат например: събиране, записване, организиране, съхранение, промяна, извличане, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни на други лица, подреждане, ограничаване, изтриване или унищожаване.

В отношенията със своите клиенти и партньори, които са физически лица, „Институт Александър“ ООД / „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД е администратор на техните лични данни и като такъв – лице, което е длъжно да спазва изискванията на Регламента. Голяма част от личните Ви данни, които съхраняваме, са ни предоставени директно от Вас или са събрани посредством Вашите контакти с нас, с нашите уебсайтове или социалните ни мрежи.

2. За кои лица събираме лични данни?

„Институт Александър“ ООД и „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД събират и обработват Ваши лични данни, ако сте:

 • Служител на дружествата на трудов договор;
 • Кандидат за работа в „Институт Александър“ ООД или „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД;
 • Контрагент по договор с нас (например наемодател на недвижим имот);
 • Изпълнител по граждански договор (например учител, провеждащ обучения по чужди езици);
 • Клиент на „Институт Александър“ ООД или на „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД ;
 • Курсист (малолетен или непълнолетен) в училище Alexander

3. Какви категории лични данни обработваме?

Личните данни, които „Институт Александър“ ООД / „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД събира и обработва, както и целите на обработването, се определят в зависимост от отношенията, в които се намирате с Дружеството. Следва да Ви уведомим, че в някои случаи, ако сте кандидат за работа, служител или работник в Училище Alexander, е възможно да събираме Ваши „специални” категории лични данни – това е информация, която би могла да бъде чувствителна за Вас, но ни е необходима, за да изпълним свое договорно или законово задължение.

3.1. Лични данни, отнасящи се до работници и служители на Институт Александър ООД/ Александър Бизнес Център – ABC ЕООД, работещи на трудов договор

3.1.1. Обикновени категории лични данни

 • Три имена, адрес, телефонен номер и имейл адрес;
 • ЕГН, дата на раждане;
 • Номер и дата на издаване на лична карта;
 • Пол;
 • Семейно положение и деца (в определени случаи: лични данни на съпруг/съпруга и други близки за упражняване на трудови права, напр. при отпуски по майчинство);
 • Информация за банкови сметки;
 • Информация за трудовия Ви стаж и професионалния Ви опит (включително заемани длъжности, работно време, стаж по специалността, членство в професионални и съсловни организации);
 • Заплата и социални придобивки;
 • Месторабота;
 • [Номер, дата на издаване и категория на шофьорска книжка];
 • [Информация за подбор (включително копия от разрешителни за работа, препоръки и друга информация, посочена във Вашата автобиография и придружително писмо или предоставена по друг начин чрез процеса на кандидатстване];
 • [Информация относно трудова дисциплина];
 • [Информация за употребата от Ваша страна на нашите информационни и комуникационни системи];
 • [Снимки];
 • [ДРУГИ КАТЕГОРИИ – ПОСОЧЕТЕ ТУК].

3.1.2. Специални категории лични данни – данни, които са чувствителни за Вас

 • Членство в синдикални организации;
 • Информация за Вашето здравословно състояние;

3.2. Лични данни на кандидати за работа в Институт Александър ООД/ Александър Бизнес Център – ABC ЕООД

 • Идентификационни данни: Вашите три имена и ЕГН;
 • Данни за контакт с Вас: адрес за кореспонденция, телефонен номер, e-mail адрес;
 • Данни за образованието Ви и професионалната Ви квалификация: образователно-квалификационна степен, обучаваща институция;
 • Данни за Вашия професионален опит: трудов стаж, бивши работодатели, предишни длъжности, сфери на дейност;
 • Семейно положение и деца (в определени случаи: лични данни на съпруг/съпруга и други близки за упражняване на трудови права, напр. при отпуски по майчинство);
 • Информация за подбор (включително копия от разрешителни за работа, препоръки и друга информация, посочена във Вашата автобиография и придружително писмо или предоставена по друг начин чрез процеса на кандидатстване;

3.3. Лични данни на контрагенти на „Институт Александър”ООД / „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД (т.е. лице, с което Дружествата са в търговски отношения или възнамеряват да влязат в такива)

 • Идентификационни данни: Вашите три имена и ЕГН;
 • Данни за имущественото Ви състояние, като например: доказване на собственост при наемни отношения, обезпечения; Данни за контакт с Вас: адрес за кореспонденция, телефонен номер, e-mail адрес;

3.4. Лични данни на клиенти на „Институт Александър”ООД / „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД, т.е. потребители на услугите (обучения по чужди езици), които предоставя училище Alexander

 • Идентификационни данни: Вашите три имена и ЕГН;
 • Данни за контакт с Вас: адрес за кореспонденция, телефонен номер, e-mail адрес;
 • Данни за роднински връзки с други лица: дали сте родител на лице, което е записано за обучение по чужди езици
 • Данни за правни връзки с други лица: поднастоен, подопечен, осиновен;

3.5. Лични данни на деца на клиенти на училище Alexander

 • Идентификационни данни: три имена и ЕГН на детето;
 • Данни за контакт с детето: телефонен номер, e-mail адрес;
 • Данни за роднински връзки с други лица: родители, братя и сестри;
 • Данни за правни връзки с други лица: настойници, попечители, осиновители;

3.6. Лични данни на изпълнители по граждански договори с „Институт Александър” ООД / „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД (учители, провеждащ обучения по чужди езици въз основа на граждански договор

 • Три имена, адрес, телефонен номер и имейл адрес;
 • ЕГН, дата на раждане;
 • Номер и дата на издаване на лична карта;
 • Информация за банкови сметки;
 • Информация за трудовия Ви стаж и професионалния Ви опит (включително заемани длъжности, работно време, стаж по специалността, членство в професионални и съсловни организации);
 • Месторабота;
 • Информация за подбор (включително копия от разрешителни за работа, препоръки и друга информация, посочена във Вашата автобиография и придружително писмо или предоставена по друг начин чрез процеса на кандидатстване);

3.7. Лични данни на посетители на нашия уебсайт

Нашите уеб сървъри не записват адреси на електронната поща на посетители, а домейн имена. Тази информация се набира по “анонимен начин” с цел статистика – брой посещения, средна продължителност на времето, прекарано на уеб страницата, посетени страници.

Нашият уебсайт използват бисквитки, за да Ви разпознава сред други потребители. Те ни помагат да Ви осигурим приятно сърфиране в нашите уебсайтове и гарантират, че съдържанието им е подходящо за Вас. Технологията на бисквитките ни помага да предоставяме съдържание, съобразено с интересите на конкретния потребител.

4. За какви цели (в какви случаи и как) ще използваме личните Ви данни?

Училище Alexander ще използва Вашите лични данни само в случаите и доколкото това е позволено от българското и европейското законодателство. Най-често ще използваме данните Ви, за да:

 • изпълним свое договорно задължение към Вас;
 • изпълним свое законово задължение;
 • защитим своите легитимни интереси: да потърсим адвокатска или съдебна защита в случай на възникнал спор между Вас и „Институт Александър” ООД / „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД

В някои случаи е възможно да обработваме определени категории лични данни (данни за външния Ви облик или за облика на детето Ви) с образователна рекламна или маркетингова цел, като това може да става, ако сме получили изрично писмено съгласие от Вас – в лично качество или в качеството Ви на носител на родителски права.

В по-редки ситуации е възможно да използваме данните Ви, за защита на Вашите интереси (оказване на спешна медицинска помощ) или за защита на обществен интерес.

„Институт Александър” ООД / „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД няма да използва личните ви данни за цели, несъвместими със целите, за които са били събрани.

4.1. За какви цели използваме данните на служителите и кандидатите за работа „Институт Александър” ООД / „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД?

Ако Вие сте служител, работещ на трудов договор, или кандидат за работа в „Институт Александър” ООД / „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД, ние ще използваме категориите лични данни, изброени по-горе, основно за да изпълним договорните си задължения към Вас и да спазим законовите си задължения. В някои случаи е възможно да използваме личните Ви данни за защита на нашите легитимни интереси или тези на трети лица, но само ако Вашите интереси или основни права нямат преимущество пред тези интереси. Ситуациите, в които ще обработваме Ваши лични данни, включват, но не се ограничават до:

 • Вземане на решение относно Вашето назначаване;
 • Вземане на решение относно договорните условия/определяне на работна заплата, отпуски, работно време и т.н. /, които да Ви предложим;
 • Проверка дали имате законово право да работите в Република България;
 • Изплащане на Вашето възнаграждение, удържане и внасяне на данъчни и осигурителни вноски;
 • Администриране на персонала и управление на отношенията със служителите, включително управление на работните дейности; докладване и валидиране на изработените часове, управление на отсъствията;
 • Спазване на приложимите закони и изисквания, свързани с трудовите взаимоотношения, както и администриране на тези изисквания, като данък върху доходите, застрахователни удръжки, запори, трудовото, осигурителното и здравното законодателство (Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване), безопасни условия на труд (ЗБУТ), които може да включват обработка на идентификационни данни, данни за контакт, информация за работата Ви, информация за представянето и дисциплинарна информация, информация за отсъствия и организационни данни.
 • Предоставяне на социални придобивки: например работно облекло;
 • Управление на бизнеса и планиране, включително счетоводство и одит;
 • Извършване на атестация;
 • Оценка на квалификацията Ви за конкретна позиция или задача, включително решения за повишение;
 • Събиране на доказателства за дисциплинарни процедури;
 • Предоставяне на обучение;
 • Трудовоправни спорове, свързани с Вас или други работници и служители;
 • Оценка на Вашата работоспособност;
 • Спазване на изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа;
 • [Превенция на измами];
 • [Мониторинг на употребата на нашите информационни и комуникационни системи];

Ние ще използваме информация относно отсъствия от работа, включително отсъствия поради временна неработоспособност, за да спазим изискванията на трудовото и осигурителното законодателство. Ние ще използваме информация за Вашето физическо и психическо здраве, за да осигурим Вашето здраве и безопасност по време на работа и да Ви предоставим необходимите условия за труд.

4.1.1. Как използваме чувствителните лични данни на нашите работници и служители?

Чувствителните лични данни изискват по-високо ниво на защита и допълнително основание за тяхното събиране, съхраняване и употреба. Възможно е да обработваме специални категории лични данни, ако:

 • сме получили Вашето изрично писмено съгласие;
 • трябва да спазим нашите задължения съгласно трудовото и осигурително законодателство;
 • обработването е в защита на обществен интерес.

В по-редки случаи е възможно да обработваме чувствителни данни, когато това е необходимо за защитата при възникнал правен спор или за защитата на Вашите интереси или тези на някой друг и Вие не сте способни да дадете валидно съгласие, или когато Вие сте разкрили тази чувствителна информация в публичното пространство.

4.2. За какви цели използваме данните на клиентите на училище Alexander?

Вашите лични данни се събират и обработват в случаите, ако сте клиент (потребител) на услугите, които предоставя „Институт Александър” ООД / „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД, т.е сте страна по договор за обучение по чужди езици. В тези случаи Вашите данни са ни необходими, за да можем да изпълним своите договорни задължения Вас. Данните Ви се използват предимно за: записване за междинни и финални изпити, изготвяне на сертификат за преминато обучение.

В някои случаи е възможно да обработваме определени категории лични данни (данни за външния облик Ви облик) за целите на оповестяване на образователни, промоционални и рекламни съобщения, в които се съдържат фотографии и/или видеоклипове с образа на курсистите в училище Alexander, на Facebook страницата или на интернет сайта на училище Alexander. В тези случаи съобщенията са предназначени за неограничен кръг от лица, а обработването се извършва въз основа на изричното Ви писмено съгласие.

4.3. За какви цели използваме данните на курсистите (малолетни или непълнолетни)?

Лични данни за курсистите (малолетни или непълнолетни) се събират и обработват само в случаите, когато курсистът (записаният за обучение по чужди езици) е ненавършило пълнолетие лице („дете”). В тези случаи неговите данни са ни необходими, за да можем да изпълним своите договорни задължения към родителя, попечителя или настойника на това дете. Данните на детето се използват предимно за: водене на списъци с присъствия, записване за междинни и финални изпити, изготвяне на сертификат за преминато обучение.

В някои случаи е възможно да обработваме определени категории лични данни (данни за външния облик на детето) за целите на оповестяване на образователни, промоционални и рекламни съобщения, в които се съдържат фотографии и/или видеоклипове с образа на курсистите в училище Alexander, на Facebook страницата или на интернет сайта на училище Alexander. В тези случаи съобщенията са предназначени за неограничен кръг от лица, обработването се извършва въз основа на изричното писмено съгласие на носителя на родителските права.

4.4. За какви цели използваме данните на останалите лица, намиращи се във взаимоотношения с „Институт Александър” ООД / „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД?

В случай че Вие сте клиент, контрагент (например наемодател) или изпълнител по граждански договор (например учител, който води обучения въз основа на граждански договор), ще използваме личните Ви данни, за да изпълним свое договорно задължение към Вас, включително, но не само: да изплатим възнаграждение, което Ви дължим, или за да Ви предоставим услугата, за която сте заплатили. В други случаи ще използваме личните Ви данни, за да изпълним наше законово задължение, каквото е например задължението ни да внесем на данък върху добавената стойност на услугата, която Ви предоставяме. В случай на възникнал спор между Вас и „Институт Александър” ООД / „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД можем да използваме личните Ви данни за защита на нашите законови интереси, например – за събиране на дължими от Вас парични суми или обезщетения.

4.5. Промяна на целите

Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и по друга причина, и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако трябва да използваме Вашите лични данни за друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното основание за тази употреба.

5. От какви източници събираме личните Ви данни?

„Институт Александър” ООД / „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД събира Ваши лични данни по един или няколко от следните начини:

 • Чрез предоставяне лично от Вас преди, при, по повод или след сключването на договора: трудов договор за служителите на дружеството, граждански договор за изпълнителите (учителите), договор за услуга (или молба за записване в курс за обучение) за клиенти на дружеството или друг вид споразумение за контрагентите на „Институт Александър” ООД / „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД;
  • Следва да Ви уведомим, че непредоставянето на поисканата от Вас лична информация може да ни попречи да изпълним договора си с Вас (например да не можем да платим възнаграждението Ви) или да спазим законово изискване (например за осигуряване на безопасност и здраве при работа).
  • Отказът Ви да предоставите необходимата информация за изпълнението на правата и задълженията по договора може да стане причина той да не бъде сключен или да бъде прекратен.
 • Част от данните събираме чрез наши действия, за които сме получили Вашето съгласие – заснемане на фотографии и/или видеоклипове, в които се съдържа Вашият образ или образа на Вашето дете.
 • Чрез достъп до някой от публичните регистри, в които се съдържат лични данни, включително: Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Централния регистър на особените залози и др.
 • Част от данните събираме от трети лица, като например агенция за подбор на кандидати, бивши работодатели и др.
 • Информацията, представляваща „чувствителни” лични данни (виж т. 3.1.2. по-горе) събираме от Вас чрез предоставените от Вас документи като: решения на ТЕЛК/НЕЛК, медицинска епикриза, болнични листове.

6. Как съхраняваме личните Ви данни?

Ние съхраняваме личните Ви данни в електронна форма и на хартиен носител. И в двата случая данните Ви се съхраняват на място, в офис на училище Alexander.

За да осигури спазването на Регламента и защита на Вашите права и интереси, дружеството е приело вътрешни правила за съхраняване на личните данни и въвеждането на мерки за тяхната защита от посегателства или унищожаване (виж по-долу).

7. За какъв срок съхраняваме личните Ви данни?

Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да спазим изискванията на трудовото, осигурително и счетоводно законодателство.

За да определим подходящия период на съхранение, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработваме или дали бихме могли да постигнем тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания.

В някои ситуации е възможно да анонимизираме Вашите лични данни, така че повече да не е възможно да бъдат свързани с Вас. В резултат на това можем да продължим да използваме анонимизираните данни, без да Ви уведомим за това. След прекратяването на договорните Ви отношения с нас, ние ще съхраним информацията Ви в съответствие с нашите политики и законодателни изисквания и ще я унищожим по сигурен начин след като периодът на съхранение, описан в нашите политика и регламентиран в закон, изтече.

8. Предоставяме ли лични данни на трети лица?

Възможно е да споделяме Ваши лични данни с трети лица, включително доставчици на услуги (и други дружества – търговски партньори на „Институт Александър” ООД / „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД). Тези трети лица могат да включват: банки, доставчици на хостинг услуги, фирми, предоставящи счетоводни, правни и услуги и други.

Ние ще споделяме Вашите лични данни с трети лица и когато това се изисква по закон, за администрирането на трудовото Ви правоотношение. В тези случаи данните Ви могат да бъдат предоставяни на държавни и местни органи на изпълнителната власт (НАП, НОИ, НЗОК, Инспекция по труда). Можем да предоставим данните ви на трети лица, като адвокати, съдилища, частни съдебни изпълнители и др., когато това е необходимо за защита на нашите законни интереси.

Всички доставчици на услуги [и други дружества – част от корпоративната ни група] са длъжни да вземат подходящи мерки за сигурност, за да защитят личната Ви информация. Те не могат да използват личните Ви данни за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме определили, и в съответствие с нашите инструкции.

9. Как защитаваме личните Ви данни?

Институт Александър ООД/ Александър Бизнес Център – ABC ЕООД е приело вътрешни правила, с цел въвеждане и прилагане на необходимите технически и организационни мерки за защита на Личните Ви данни срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване, срещу тяхното изгубване, изменение, разкриване или неправомерно копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на Вашите данни. Извършваме периодична преценка на мерките, с цел постигане на постоянна сигурност. Въведени са специални мерки за защита на личните данни на децата. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и ще бъдат обвързани от задължения за конфиденциалност.

10. Какви са Вашите права във връзка с личните Ви данни?

 • Право на достъп (съгласно чл.15 от Регламента) – имате право да отправите запитване дали обработваме Ваши лични данни. Когато това е така, имате право на копие от обработваните данни. Имате право на информация относно целите, за които се събират Вашите лични данни, както и срока, за който ще бъдат обработвани.
 • Право на коригиране (съгласно чл.16 от Регламента) – имате право да поискате коригиране на неточни лични данни, както и допълване на липсващи такива.
 • Право на изтриване („Право да бъдеш забравен” съгласно чл.17 от Регламента) – имате право да поискате заличаване от архивите на личните Ви данни, когато те вече не са необходими за целите, за които са били събрани , когато сте оттеглили съгласието си за събирането им, , когато докажете, че данните са обработвани незаконосъобразно. В случай че за „Институт Александър“ ООД съществува законово задължение за обработването на личните ви данни, ще продължим обработката им и ще ви информираме за наличието на законово основание за това.
 • Право на ограничаване на обработването (съгласно чл.18 от Регламента) – когато обработваните данни не са точни, обработването е неправомерно или вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но искате да бъдат съхранени с цел защита на Вашите правни претенции.
 • Право на преносимост на данните (съгласно чл.20 от Регламента) – имате право да получите Вашите лични данни в електронен формат, за да прехвърлите тези данни на друг администратор. Имате право да поискате и пряко прехвърляне на личните ви данни към друг администратор, когато това е технически възможно.
 • Право на жалба до Комисията за защита на личните данни (съгласно чл.77 от Регламента) – в случай, че считате обработването на личните Ви данни за незаконосъобразно и нарушаващо приложимото законодателство за защита на личните данни.

Можете да упражните горепосочените права като се свържете с нас на посочения по-долу адрес или лично, чрез подаване на писмено заявление, предоставено Ви от нас.

Заявлението Ви ще бъде обработено в едномесечен срок, след което ще Ви бъде върнат отговор за извършените от наша страна действия по Вашето искане.

11. Право да оттеглите съгласието си

В случай че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие, моля свържете се с [ИМЕ, ДЛЪЖНОСТ, КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ]. След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

12. Как можете да се свържете с нас?

Можете да се свържете с представител на Институт Александър ООД/ Александър Бизнес Център – ABC ЕООД на следния адрес: гр. Благоевград, ул. Тодор Александров 47

Тел.: 0896856590

Е-mail: alexander@als.bg

Лице за контакт: Йордан Андонов

Запазваме си правото да променяме и актуализираме тази Политика по всяко време. Ще Ви предоставим нова декларация всеки път, когато предприемем промени.

14. Право на жалба

Ако считате, че правата Ви са нарушени, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни – гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, +359 2 915 3519