Последна актуализация 01.12.2023г.

I. Общи разпоредби

Настоящите „Общи условия за ползване”, регламентират достъпа до и ползването на сайта на Училищa Alexander. Сайтът е собственост на „Александър Бизнес Център -ABC“ЕООД, ЕИК 200857568. Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между Доставчика и Потребителите, които използват нашия уеб сайт. Молим Ви да се запознаете внимателно с тях и да имате предвид, че с посещаването и/или ползването му Вие приемате Общите условия и се съгласявате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта. Настоящите общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.
Разглеждането на уеб сайта www.als.bg е напълно свободно, достъпно и безплатно от всички точки на света. Потребителите получават правото да използват услугите на сайта на Училищa Alexander, наричан занапред в този документ и само “сайта”, единствено за лични/нетърговски цели.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените по-долу понятия и термини са използвани и следва да се тълкуват и прилагат със следното значение:

„ДОСТАВЧИК“ са „Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД, ЕИК 200857568, седалище и адрес на управление в гр. Благоевград, ул. „Васил Априлов” 23, и „Институт Александър“ ООД, ЕИК 101155450, седалище и адрес на управление в гр. Благоевград, ул. „Райко Даскалов” 4 – собственици на уеб сайта, който служи за виртуална платформа с информативна цел относно услугите и курсовете за обучение, които Училища Alexander предлагат.

„ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта на Училища Alexander.

„УСЛУГА/и” на сайта включват:
– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация;

„НАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ” – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

III. Авторски права

Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всички права са запазени.

IV. Koнфиденциалност

“Александър Бизнес Център – АВС” ЕООД е администратор на лични данни и като такъв се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени завяки за регистрация. Разкриване на лична информация, е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

“Александър Бизнес Център – АВС” ЕООД / “Институт Александър” ООД е възможно да предоставят събрана статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до “Александър Бизнес Център – АВС” ЕООД / “Институт Александър” ООД на следния email за контакти: alexander@als.bg

V. Ограничаване на отговорността

Доставчикът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му. Доставчикът прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Училищa Alexander не носят отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Доставчика за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в настоящия сайт електронни препратки, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на тези Интернет страници и ресурси, нито за пълнотата и достоверността на информацията там.

Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
В случай че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

VI. Промени

„Александър Бизнес Център – ABC“ ЕООД / “Институт Александър”ООД си запазват правото да извършват промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикуват тези промени на сайта.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Последна редакция: 01.12.2023 г.