D senior /intermediate/ - “Spot on 4”

 

     Системата “Spot on 4” е подходяща за ученици на възраст от 13 до 18 години. Продължение е на “Spot on 3”. Учебните материали включват: учебник, работна тетрадка, упражнителна тетрадка за писмени съчинения, тетрадка с тестове за определяне на напредъка и диск с анимирани уроци и допълнителни упражнения. Заниманията се осъществяват в дружелюбна и непринудена атмосфера от опитни преподаватели като по време на часовете се използват и мултимедийни продукти.

     Учебното съдържание е разпределено в осем основни раздела с по четири урока. След всеки втори раздел има по един допълнителен, в който се затвърждават и упражняват лексикалните и структурни единици изучавани в предходните осем урока и се определя постигнатия напредък чрез тест от тетрадката с тестове. Обучаемите разширяват речниковия си запас свързан с различни сфери на ежедневието като пътуване и транспорт, семейни почивки, храни и напитки, екология и  климатични промени, живот в града и провинцията, здраве и здравеопазване, технологии, социални проблеми, отнасящи се до престъпност и наказания, свободно време, хобита и забавления.

     До края на учебната година се покрива следният граматичен материал: сегашно просто, сегашно продължително, минало просто, минало продължително, сегашно перфектно просто и продължително време, минало перфектно просто, минало перфектно продължително, бъдеще просто, бъдеще продължително, бъдеще перфектно просто и продължително време, определителни и неопределителни членове, броими и неброими съществителни и приложимите към тях определители, прилагателни, наречия, инфинитив, герундий, сравнителни конструкции, всички модални глаголи, въпроси с „нали“, съюзи, условни изречения от трите типа, страдателен и деятелен залог на глаголите, пряка и непряка реч, каузитивна употреба на глагола „have“, относителни подчинени изречения, подчинени изречения за време, начин, цел, резултат, причастия и възклицателни конструкции (материал, който се изучава в последните класове на английските езикови паралелки в гимназиите). Речниковият запас на учениците се обогатява и чрез усвояване на редица идиоматични и колокативни изрази, както и на фразеологични глаголи. Освен стандартните упражнения за слушане и разговор са заложени и такива свързани с произношение и интонация. В края на всеки раздел от учебника се изисква да се оформят по две писмени работи от упражнителната тетрадка за писмени съчинения /официално и неофициално писмо/имейл, описателна статия, есе (аргументативно и интерпретативно), писмо (имейл-жалба, разказ на спортна тематика, блог, коментар, критична оценка за прочетена книга).

     Обучението е в рамките на 120 учебни часа и покрива една учебна година. Ваканциите съвпадат с тези в държавните училища. Заниманията са 2 пъти седмично по 2 учебни часа. Групите са малки по състав, тъй като ние държим на индивидуалния подход. За връзка с родителите, към комплекта учебни материали всеки ученик получава тетрадка-бележник, в който преподавателят всеки час отбелязва отзиви за представянето на ученика по време на урока, както и записва упражненията за домашна работа.

© 2023 Alexander Language Schools Ltd. All Rights Reserved.
Изпратете съобщение
1000 characters left
За по-подробна информация, моля посетете раздела на нашия сайт относно поверителността на информацията или се свържете с местния офис. Ще съхраняваме Вашата информация за период от 6 месеца от датата на събирането й.